For more information, please call us:

651-528-7557
  • facebook
  • twitter
651-528-7557     

Nyob Zoo

Nyob ZooNyob Zoo

Peb zoo siab txais tos nej sawv daws tuaj ncig xyuas peb qhov chaw nyob ua si, lom zem, daws kev kho siab rau cov laus. Peb txaus siab yuav pab koj lis ntaub ntawv txhua yam kom tiav hlo. Thaum lawv kam thiab tso cai lawm, peb yuav muaj tsheb tuaj tos thiab xa koj mus tsev. Peb muaj zaub mov hmoob qab heev rau cov laus noj ywj siab.

Nyob ZooNyob Zoo

Muaj kev ua si lom zem ntau yam xws li: qoj ib ce, ntaus phaib, tua Pool, bingo, saib yeeb yaj sab, hais kwv txhiaj, tsau dej kub, txhawb pa sov, txiav plaub hau, cob qhia kev noj qab nyob zoo, pab li tej ntaub ntawv hauv tsev, thauj mus kav kiab kav khw, thauj mus nqa nyiaj, coj mus taug kev ua si, pw pem roob (camping), pab saib xyuas kev mob nkeeg, qhia cov laus tus cev, pab tsev neeg thaum muaj 120 xyoo, thiab ntau yam hais tsis txhua.